ไทย-ญี่ปุ่นร่วมหารือ GNSS CORS (1 มีนาคม 2562)

ดร.ทยาทิพย์  ทองตัน นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับคณะทำงานร่วมฯ ฝ่ายญี่ปุ่น ได้แก่ Mr. Masaki MURAKAMI, Project Manager, CORS Service Provision Plan, Ms. Nami SEIMIYA, Promotion of Utilization in Private Sector, Mr. Zenichi CHIBA, Equipment of CORS Data Centre, Mr. Kohei ISOBE, Management of the Social Experiment/Project Coordinator และ Mr. Atsushi YAMAKIWA, JICA Expert, ที่ปรึกษา คณะทำงาน ในโอกาสเข้าหารือ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันของการใช้งานข้อมูล GNSS ที่บูรณาการมาจากโครงข่าย GNSS CORS จำนวน 5 โครงข่ายของไทย  ที่มีเครื่องรับสัญญาณ โปรแกรมการประมวลผล กรอบอ้างอิงค่าพิกัด และบริบทการใช้งานที่แตกต่างออกไป ให้เป็นโครงข่ายเดียวของประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักงานคณะรัฐมนตรี และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) อีกด้วย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี