พิธีถวายเครื่องราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” (2 มีนาคม 2562)

นายมาณพ  ติณสิริสุข พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นายสิทธิชัย  ศรีคำ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ และนายปฐมพงษ์  กิตติสาร พนักงานบริหารงานบุคคลชำนาญการ ในฐานะผู้แทน วท. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย  และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง  รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ณ อาคารกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ