มว. ร่วมมือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เสริมแกร่งยุทโธปกรณ์สายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ ทร. (5 มีนาคม 2562)

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพลเรือตรี ชาลี ส่องสว่างธรรม เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กองทัพเรือ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ณ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาในสาขาวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสนับสนุนห้องปฏิบัติการของกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจข้างต้นแล้ว เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ได้นำชมเรือหลวงนเรศวร ซึ่งได้รับการปรับปรุงระบบอำนวยการรบ ระบบตรวจการณ์ ระบบควบคุมการยิง และระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ให้มีสมรรถนะสูง มีความทันสมัย สามารถที่จะทำการรบร่วมกับกองทัพอากาศได้อย่างสมบูรณ์ นำบรรยายโดย นาวาเอกภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร

และท้ายสุด เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ยังได้นำชมสถานีตรวจวัดค่าอิทธิพลตัวเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยได้บรรยายถึงความสำคัญของการวัดค่าอิทธิพลเสียงและแม่เหล็กของตัวเรือ เพื่อป้องกันเรือจากทุ่นระเบิด โดยข้อมูลที่วัดได้จะใช้ในการลบล้างสนามแม่เหล็กของตัวเรือที่มีอยู่ก่อนจะส่งเรือกลับเข้าสู่การปฏิบัติการต่อไป