โรงงานวัตถุระเบิดทหาร เยี่ยมชม มว. (13 มีนาคม 2562)

ดร.นฤดม  นวลขาว ผู้กำกับดูแล กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับข้าราชการจากโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ.นครสวรรค์  ซึ่งมีภารกิจในการผลิตดินส่งกระสุนและผลิตกระสุนปืนครบนัด  สนับสนุนให้กับส่วนราชการและบริษัทภาคเอกชนในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม  วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน  แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ให้กับข้าราชการของหน่วยงาน ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแรง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ห้องปฏิบัติการความยาว ฝ่ายมาตรวิทยามิติ  ห้องปฏิบัติการแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า และห้องปฏิบัติการก๊าซ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติด้วย  ณ อาคารผดุงมาตรและอาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี