นักศึกษา ม.บูรพา รับมอบวุฒิบัตร และเยี่ยมชม มว. (15 มีนาคม 2562)

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยพนักงานและนักมาตรวิทยาให้การต้อนรับ ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และนักศึกษา  ในโอกาสเข้ารับมอบวุฒิบัตร “การอบรมสมรรถนะด้านมาตรวิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์เคมี” แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัยและบุคลากรของภาควิชาเคมี รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผู้สอบผ่าน  พร้อมทั้งยังได้เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ อาคารมาตรธำรง และอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี