อบรม ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 2 (18 มีนาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดอบรมประจำปี หัวข้อ “ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 2” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ร.ต.ชลิต  คุ้มทวี หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำความถี่สูง และสนามแม่เหล็ก ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด สามารถอธิบายนิยามศัพท์ทางมาตรวิทยาที่ปรากฎในใบรายงานผลการสอบเทียบได้  ทราบถึงองค์ประกอบสำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบ ดำเนินการทวนสอบเครื่องมือวัดได้ และนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปประเมินความไม่แน่นอนของการวัดได้  พร้อมทั้งสามารถบอกแนวทางในการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี