อบรม การสอบเทียบเครื่องวัดความหวาน (18 มีนาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดอบรมประจำปี หัวข้อ “การสอบเทียงเครื่องวัดความหวาน” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย นางสาวนิตยา  สุดศิริ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และนางสาวฐิติพรรณ  ชัยเพชร นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการสอบเทียบเครื่อง Refractometer และสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Refractometer ได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี