อบรม หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (18-19 มีนาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดอบรมประจำปี หัวข้อ “หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.วิโรจน์  สุดาธรรม นักมาตรวิทยาชำนาญการ และนางสาววิชชุดา  จิตตโกศล นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด ฝ่ายมาตรวิทยามิติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจมาตรฐาน ISO 1101 และ ASME Y14.5  เข้าใจเกณฑ์ควาเผื่อทางขนาดและเรขาคณิตสำหรับการออกแบบและการวัด  พร้อมทั้งสามารถคำนวณและวิเคราะห์เกณฑ์ความเผื่อทางขนาดและเรขาคณิตได้อีกด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี