งาน Automation Expo 2019 (14-16 มีนาคม 2562)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย ดร.นฤดม  นวลขาว ผู้กำกับดูแล กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน AUTOMATION EXPO 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและสินค้าสำหรับกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยในการนี้ มว. ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทของมาตรวิทยาต่อระบบการวัดอีกด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริม และช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี