ประชุมการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดฯด้านเคมีและชีวภาพ (20 มีนาคม 2562)

ดร.จรัญ  ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีและชีวภาพของประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาในเรื่องการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศทางด้านเคมีและชีวภาพ และเพื่อประเมินสถานการณ์ในเชิงปริมาณ คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และข้อจำกัดของการจัดการเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศ พร้อมพิจารณาวางแผนการพัฒนาจัดการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการและผลักดันให้มีการดำเนินงานจัดการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการในรายการที่เหมาะสมต่อประเทศ  รวมไปถึงพิจารณาการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิการประชุมวิชาการ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการจัดการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมต่อไป ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีและชีวภาพของ มว.เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของสถาบันในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการวัดทางเคมีและชีวภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี