ครบรอบ 40 ปี วท. (22 มีนาคม 2562)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปี “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี วท.” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ และให้โอวาท แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ  ในการนี้ นางสาวพัชรินทร์  คุปติสุนทร พนักงานบริการลูกค้าชำนาญการ ส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ มว. เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว  โดยมี นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. และ ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับพนักงาน มว. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระรามหก กรุงเทพฯ