การสอบเทียบ pH Meter (22 มีนาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีในหัวข้อ “การสอบเทียบ pH Meter” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจจากนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนางปทุมพร รอดเรืองธรรม และนายธวัชชัย  โลกะนัง นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบอกถึงความสำคัญของการวัดค่า pH องค์ประกอบของการใช้ การบำรุงรักษาเครื่อง สามารถสอบเทียบ pH Meter ตามวิธีมาตรฐานได้  ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถออกใบรังรองผลการสอบเทียบได้อีกด้วย  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี