การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่ (20-22 มีนาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี หัวข้อ “การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมโดย นายวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และนายมนต์ชัย มิตรอารีย์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจำแนกความหมายของ mass, weight, apparent mass และ convention mass ได้ เข้าใจข้อกำหนดทางด้านมาตรวิทยาและด้านเทคนิคของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 ได้  สามารถบอกวิธีการเลือกใช้ การใช้งาน และการบำรุงรักษาตุ้มน้ำหนักมาตรฐานและเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ได้  บอกขั้นตอนการสอบเทียบ และสามารถสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Class E2 and lower) ได้  สามารถคำนวณค่า Conventional Mass รวมทั้งประเมินค่าความไม่แน่นอนของตุ้มน้ำหนัก และสามารถออกและอ่านผลจากใบรับรองผลการสอบเทียบได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี