ประชุมเชิงปฏิบัติการ Quality Infrastructure for Innovative and Competitive AEC ภายใต้ ASEAN NEXT 2019 (20-21 มีนาคม 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Quality Infrastructure for Innovative and Competitive AEC ภายใต้งาน ASEAN NEXT 2019  ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเวลาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพแห่งชาติ (National Quality Infrastructure : NQI) อีกทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญต่อมาตรวิทยา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ โดยการประชุมได้จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ