ประชุมเปิดโครงการทดสอบความชำนาญการวัดทางอินทรีย์เคมี ประจำปี 2562 (22 มีนาคม 2562)

ดร.จรัญ  ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการทดสอบความชำนาญการวัดทางอินทรีย์เคมี ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับวิธีการวัดและแนวทางในการปฏิบัติกเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งการจัดการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ห้องปฏิบัติการใช้ในการควบคุมคุณภาพและเผ้าระวังผลการทดสอบตามข้อกำหนดในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี