บทความข่าว: มว.เปิดเวทีใหญ่หนุนชมรมมาตรฯส่งมอบองค์ความรู้สร้างเครือข่ายศักยภาพพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยมาตรวิทยา

เรากำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่ตามกระแส Disruption ที่ต้องใช้พลังความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในยุคที่โลกเปลี่ยนไป ซึ่งการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องวางโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ การวางโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบจะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สนับสนุนกิจกรรมและบูรณาการที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีศักยภาพ  ประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนาต้องมีการปรับตัวตามกระแสที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนศักยภาพด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากเรายังเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลายแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้เป็นรูปธรรม ซึ่ง“ระบบมาตรวิทยา” หรือ “วิทยาศาสตร์การวัด” คือหัวใจสำคัญที่ก่อให้เกิดคุณภาพ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างผลิตภาพ ส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม   และที่สำคัญช่วยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง ด้วยการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถสอบย้อนกลับได้ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้มีการจัดตั้งชมรมมาตรวิทยาในแต่ละสาขาซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมสำคัญเพื่อตอบโจทย์พันธกิจในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่ผู้ใช้งาน  โดยชมรมมาตรวิทยาจะเป็นเวทีย่อยในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของมาตรวิทยาในแต่ละสาขาให้แก่องค์กรและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพในส่วนของภาคการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม มว.มีความต้องการขยายภาพใหญ่ของกิจกรรมดังกล่าวให้แพร่หลายเป็นวงกว้างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงได้มีแนวคิดในการจัดงานสัมมนาใหญ่ “ชมรมมาตรวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562” ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2562  ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี  คลอง5 ปทุมธานี โดยมีนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

การสัมมนา “ชมรมมาตรวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562” เป็นการผนึกกำลังบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาในแต่ละสาขา ได้แก่ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ฝ่ายมาตรวิทยามิติ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  และกลุ่มงานเสียงและสั่นสะเทือน  เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงบอกเล่าถึงกระแสการพัฒนาใหม่ๆที่เกิดขึ้นในแวดวงมาตรวิทยาสากลที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ  เรื่อง “นิยามใหม่ของ SI มีผลกระทบอย่างไรกับการสอบเทียบ” โดย นางสาวโรจนา ลี้เจริญ กำกับดูแลกลุ่มงานแสงและสีฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง และ ดร.กนกวรรณ นนทพจน์  เรื่อง “ISO/EC 17025 : 2017 ส่งผลกระทบอย่างไรกับห้องปฏิบัติการ”  เรื่อง “การให้บริการ มว. มีอะไรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า” โดย ดร. นฤดม นวลขาว กำกับดูแลกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และการบรรยายแผนงานบูรณาการพัฒนา SME โดย นางสาวสยุมพร ใจดี ผู้แทนจากโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

ส่วนในภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มตามชมรมมาตรวิทยา ได้แก่

ชมรมมาตรวิทยามวล  บรรยายเรื่อง PT-NIMT.M.M-09/2018; Comparison of Non-Automatic Weighing Instrument (NAWI);Electronic Weighing Instrument โดยนางรังสิยา สุคนธ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ

ชมรมมาตรวิทยาความหนาแน่น  บรรยายเรื่อง PT – Hydrometer and survey of PT Density Meter and Density of Solid โดย ดร.ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และ นายณรงค์ศักดิ์ เปลี่ยนดิษฐ์ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ

ชมรมมาตรวิทยาแรง สาธิตและบรรยายเรื่อง PT- Uniaxial Testing Machine โดย นายกิตติพงษ์ ชะเอมเทศ นักมาตรวิทยาชำนาญการ

ชมรมมาตรวิทยาแรงบิด บรรยายเรื่อง PT-Setting Torque Screw driver โดย นายโชคชัย วาดทอง นักมาตรวิทยาชำนาญการ

 ชมรมมาตรวิทยาความแข็ง บรรยายเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติและรับรอง comparison protocol PT MHTV1- Hardness measurement Vickers scale HV1 โดยนางสาวรัคณาวรรณ วงศ์พิทยาดิศัย นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ, comparison protocol PT MH04 – Hardness measurement Vickers scale HV10 และcomparison protocol PT MH10 – Hardness measurement Vickers scale HV30 โดย นายกิตติสัณห์ มงคลสุทธิรัตน์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ และนาย วศิน ลิ้มธัญลักษณ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ

ชมรมมาตรวิทยาความดัน  บรรยายเรื่อง ประสบการณ์การขอการรับรองของห้องปฏิบัติการด้านความดันภายในประเทศ โดย นางสาวประภัสสร ภิรมย์ไกรภักดิ์ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ แนวทางการสอบเทียบ Pressure Transmitter ในกรณีที่มีการอ่านค่าเป็นสัญญาณทางฟ้าตามวิธีการ DKD R6 -1 Edition 03/2014 โดย นายสุวัฒน์ พนากุลวิจิตร นักมาตรวิทยาชำนาญการ

ชมรมมาตรวิทยาการไหล บรรยายเรื่อง การเปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดความเร็วลมของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดย ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ นักมาตรวิทยาชำนาญการ

ชมรมมาตรวิทยามิติ  บรรยายเรื่อง CMM Calibration or Verification โดย ดร.วิโรจน์ สุดาธรรม นักมาตรวิทยาชำนาญการ , การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสอบเทียบ Optical parallel โดย ดร.ธรรมรัตน์ สมทอง นักมาตรวิทยาชำนาญการ, การสอบเทียบ Calibration tester โดย นายสิทธิชัย ศรีคำ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ และการเปรียบเทียบผลการวัดทางด้านมิติ โดย นางสาววิชชุดา จิตต์โกศล นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ

ชมรมมาตรวิทยาแสงและสี  บรรยายเรื่อง มาตรวิทยากับการตรวจวัดควันดำรถยนต์ โดย นายณัฐพงศ์ ดำด้วง

ชมรมมาตรวิทยาเสียง  บรรยายเรื่อง แว้น..ให้ถูกกฏหมายกับมาตรวิทยาเสียง โดย นางสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ

 

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง http://www.nimt.or.th/main/?p=23932