มว. กับ มจพ. ร่วมพัฒนาระบบมาตรวิทยา (29 มีนาคม 2562)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมถึงบุคลากรภายนอกที่สนใจในหลักสูตรด้านมาตรวิทยา และเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมไปถึงร่วมกันสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพต่อไป ณ ห้อง Cologne อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ