มว. ร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15 (25-28 มีนาคม 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน “ประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC 2019)” ภายใต้แนวคิด“เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลงานวิจัยพัฒนา อันเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างฐานระยะยาวที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โดย มว.ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการแนะนำหน่วยงานและเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านมาตรวิทยา และ NQI  ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในวันที่ 27 มีนาคม 2562   นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม เรื่อง “การสนับสนุน การพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่” กับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ต้องการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อขยายผลเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นภายในประเทศ โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางบก ซึ่งกำลังอยู่ในกระแสของการพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลก ได้แก่ เทคโนโลยียานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) เทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle: BEV) ระบบสนับสนุนการคมนาคมและขนส่งแบบอัจฉริยะ (Intelligent Transport System: ITS)เทคโนโลยีการสร้างแผนที่ดิจิทัลแบบละเอียด (High Definition Map) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดระเบียบ และแก้ไขปัญหาการจราจร เป็นต้น พร้อมกันนี้ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้บริหารและนักมาตรวิทยาของสถาบันได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรร่วม เสวนาให้ความรู้ ในหัวข้อ เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology) ที่เป็นการนำเสนอภาพรวมของเทคโนโลยีควอนตัม ทั้งในส่วนของนโยบาย การวิจัยภาครัฐ และมุมมองจากภาคธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลทั่วไป และตระหนักถึงความสาคัญของเทคโนโลยีควอนตัมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการพัฒนาประเทศต่อไป ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี