มว.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (7-10 เมษายน 2562)

มว. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย มว. ร่วมนำเสนอผลงานในกลุ่ม งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างวิสาหกิจ เริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ที่เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการ และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย นอกจากนั้น ยังนำเสนอบทบาทของสถาบันในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ อาทิ  โครงการตรวจสอบตรวจจับควันดำ-เสียงดังเกินมาตรฐานจากยานพาหนะทางบก และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรวิทยาเสียง กับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นต้น โดยการจัดนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวัดไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถนำงานวิจัยและงานด้านการสร้างมาตรฐานการวัดไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับงานด้านการวัดของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ