มว.หนุนเครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์ งานวิจัยร่วมนรต.-เนคเทค (18 เมษายน 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมประชุมความคืบหน้าโครงการ “เครื่องตรวจจับความเร็วของรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์” ที่ทางคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ได้ทำการวิจัยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยมีผู้แทนจาก มว.ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และนายเทพบดินทร์ บริรักษ์อราวินท์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ห้องปฏิบัติการสนามแม่เหล็ก ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้าเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของระบบงานด้านมาตรวิทยาเพื่อการบังคับใช้กฏหมายและการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562  ณ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม