มาตรวิทยาสัญจร “มาตรวิทยาเพื่อพัฒนาการศึกษาและงานวิจัย สู่อุตสาหกรรม 4.0” จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (สมาคม ECTI) ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการเชิงประยุกต์สำหรับภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ มาตรวิทยาสัญจร “มาตรวิทยาเพื่อพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 4.0” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักด้านมาตรวิทยาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมด้านการวัด  รวมถึงระบบคุณภาพ ในการพัฒนาผลิตภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  โดยมีนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภาพของอุตสาหกรรม”  ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “บริการและสิทธิประโยชน์จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม” โดย ดร. นฤดม นวลขาว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นอกจากนั้นในช่วงเช้า ยังได้มีการเสวนาในหัวข้อ “มาตรวิทยา ช่วยส่งเสริมงานวิจัยของภาคการศึกษา เพื่อรองรับการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างไร”  โดยมี นางอัจฉรา เจริญสุข, รศ. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, คุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น และ รศ.ดร. พิพัฒน์ พรหมมี อาจารย์ประจำภาควิชาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ สมาคม ECTI ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.นฤดม นวลขาว

ในช่วงบ่าย ได้จัดให้การบรรยายวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใน 5 หัวข้อคือ
1) การทวนสอบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (Digital Multimeter) บรรยายโดย นายกองศักดิ์ ทองบุญ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
2) การทวนสอบเครื่องมือวัดทางเคมี (เครื่องวัดความหวาน / Reflectometer) – นางสาวนิตยา สุดศิริ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
3) การทวนสอบเครื่องมือวัดทางมิติ (Small tool; Micrometer, Vernier Caliper) – นายเจษฎา วงศาโรจน์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยามิติ
4) การทวนสอบเครื่องมือวัดทางเชิงกล (เครื่องชั่ง) – นายมนต์ชัย มิตรอารีย์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
5) การทวนสอบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ (Thermometer) – ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง