พิธีสวดมนต์มหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(24 เมษายน 2562)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา พุทธ, คริสต์, อิสลาม, พราหมณ์ และซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโอกาสนี้ นายมาณพ ติณสิริสุข พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  และตัวแทนพนักงาน มว. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระลานพระราชวังดุสิต