ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เยี่ยมชม มว. (3 พฤษภาคม 2562)

ดร.จรัญ  ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ให้การต้อนรับนิสิตและนายวัชระ  ทองเสมอ  อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้าเบื้องต้น และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ ห้องปฏิบัติการความชื้น  และห้องปฏิบัติการแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ณ อาคารมาตรธำรง และอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี