ม.สงขลานครินทร์ เยี่ยมชม มว. (3 พฤษภาคม 2562)

ดร.จรัญ  ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ และพนักงาน มว. ให้การต้อนรับนางสาวโสวลักษณ์ อุปถัมภ์และบุคคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชีวภาพ ส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ และห้องปฏิบัติการความชื้น ณ อาคารมาตรธำรง และอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี