อบรมผู้บริหาร “เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การวางแผนพัฒนาบุคลากรในทีมงาน” (14 พฤษภาคม 2562)

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง จัดอบรมในหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การวางแผนพัฒนาบุคลากรในทีมงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากบุคลากร” บรรยายให้ความรู้โดย ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล และดร.วชิระ  ชนะบุตร จากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career path) และอัตราค่าตอบแทนตามระดับตำแหน่งงานของบุคลากรสถาบัน ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี