อบรม ISO 17043: 2010 & ISO 13528: 2015 (16-17 พฤษภาคม 2562)

ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  มว. จัดอบรม เรื่อง “Technical Requirements of ISO 17043: 2010 &  ISO 13528: 2015” บรรยายให้ความรู้แก่นักมาตรวิทยา มว. และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดยมีวิทยากร รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์ ผู้จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีการทางสถิติสำหรับใช้ในการทดสอบความชำนาญโดยการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี