การประเมินผลงานผู้อำนวยการ มว. (27 พฤษภาคม 2562)

รศ.นพ.ศรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานในการพบปะพูดคุยและสอบถามข้อมูลด้านสมรรถนะทางการบริหารของ ผมว. กับผู้บริหารและพนักงานสถาบัน (ผู้ใต้บังคับ ผมว.) เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของ ผมว. ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาจึงได้จัดให้มีการพบปะพูดคุยดังกล่าว  พร้อมทั้งประเมินผลงานผู้อำนวยการสถาบัน ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี