ประชุม “โอกาสและความท้าทายของ มว. กับการเปลี่ยนแปลงระบบหน่วยเอสไอ” (28 พฤษภาคม 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของ มว. กับการเปลี่ยนแปลงระบบหน่วยเอสไอ” ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการหารือระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนนิยามของหน่วยฐานในระบบหน่วย SI ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา บริการสอบเทียบและการดำเนินการด้านต่างๆ ของสถาบัน  รวมทั้งการเตรียมการที่สถาบันควรดำเนินการในฐานะ NMI เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน  อันจะเป็นแนวทางสำหรับการหารือและการเตรียมการด้านต่างๆ ต่อไป ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ คลองห้า คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยากาศในภาคเช้า

ฉลอง SI Units

บรรยากาศในภาคบ่าย

แบ่งกลุ่มหารือและจัดทำแผนงานการทำนิยามหน่วยฐานให้ประจักษ์

    1. กลุ่มกิโลกรัมและการวัดเชิงไฟฟ้า (kilogram & electrical measurement)
    2. กลุ่มเมตรและการวัดเชิงแสง (metre & optical measurement)
    3. กลุ่มเคลวินและการวัดอิทธิพลของอุณหภูมิ (kelvin & temperature-related noise measurement)

การนำเสนอข้อสรุปและแผนงานของแต่ละกลุ่ม

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf 00_แผ่นพับการเปลี่ยนนิยามของหน่วยฐาน 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 1 MB 37
2 pdf 00_กำหนดการ 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 77 KB 24
3 pdf 00_ข้อมูลการระดมสมอง 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 57 KB 22
4 pdf 02_Evolution of the SI_ดร. สิวินีย์ 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 4 MB 32
5 pdf 03_ปัจจุบันและอนาคตของหน่วยวินาที 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 1 MB 26
6 pdf 04_ปัจจุบันและอนาคตของหน่วยเมตร 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 3 MB 40
7 pdf 05_ปัจจุบันและอนาคตของหน่วยกิโลกรัม 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 3 MB 29
8 pdf 06_ปัจจุบันและอนาคตของหน่วยแอมแปร์ 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 755 KB 47
9 pdf 07_ปัจจุบันและอนาคตของหน่วยเคลวิน 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 2 MB 34
10 pdf 08_ปัจจุบันและอนาคตของหน่วยโมล 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 5 MB 76
11 pdf 09_ปัจจุบันและอนาคตของหน่วยแคนเดลา 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 1 MB 40
12 pdf สรุปรายชื่อพนักงานที่เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงระบบหน่วยเอสไอ 28 พ.ค. 2562 04 มิถุนายน 2019 2:51 pm 183 KB 62