อบรมการสอบเทียบออสซิลโลสโคป (30-31 พฤษภาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การสอบเทียบออสซิลโลสโคป ให้แก่ผู้สนใจทั้งภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม  บรรยายให้ความรู้โดย ดร.ศริญญา  ปะสะกวี และดร.กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการคลื่นความถี่สูง กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการและทฤษฎีการสอบเทียบ Oscilloscopes และสามารถบ่งชี้ถึงค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดสำหรับ Oscilloscopes ได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี