อบรมการสอบเทียบ Conductivity Meter (31 พฤษภาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตร การสอบเทียบ Conductivity Meter ให้แก่ผู้สนใจทั้งภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม  บรรยายให้ความรู้โดย ดร.วิภาดา  หงษ์ทะนี นักมาตรวิทยาชำนาญการ และนางสาวธารารัตน์ ตั้งจิตร นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี  ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบเทียบเครื่อง Conductivity Meter ได้ รวมทั้งสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้อีกด้วย  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี