อบรมการสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B7503 : 2011, JIS B7533 : 2015) (29-30 พฤษภาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B7503 : 2011, JIS B7533 : 2015) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม  โดยดร.นรินทร์  จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน และนายสิทธิชัย  ศรีคำ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว ฝ่ายมาตรวิทยามิติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ได้ สามารถใช้งานและบำรุงรักษา Dial Gauge Tester ได้ และสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี