ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนิยามหน่วยฐาน: วินาที (second, s)