ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนิยามหน่วยฐาน: เมตร (metre, m)