ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนิยามหน่วยฐาน: กิโลกรัม (kilogram, kg)