ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนิยามหน่วยฐาน: กิโลกรัม (kilogram, kg)

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com