ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนิยามหน่วยฐาน: แอมแปร์ (ampere, A)

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com