ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนิยามหน่วยฐาน: เคลวิน (kelvin, K)

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com