ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนิยามหน่วยฐาน: แคนเดลา (candela, cd)

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com