ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนิยามหน่วยฐาน: โมล (mole, mol)

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com