วิวัฒนาการของระบบหน่วยระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนนิยามของหน่วยฐาน

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com