อบรมการสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า (27-29 พฤษภาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า” โดย นายอดิเทพ จ่างอ่อน  นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการความต้านทาน และ นายกองศักดิ์ ทองบุญ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากระแสสลับ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบเทียบ calibrator โดยวิธีการเปรียบเทียบโดยตรงกับ 8-1/2 digit Digital Multimeter ทุกฟังก์ชันได้ รวมทั้งสามารถสอบเทียบ calibrator โดยวิธีการเปรียบเทียบโดยตรงกับมาตรฐานที่มีค่าความถูกต้องที่สูงกว่าในแต่ละฟังก์ชันด้วย  รู้เทคนิคการวัดและผลกระทบต่อการวัด สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด เขียนขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibration Procedure) และอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี