อบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น4 (23-24 พฤษภาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี หัวข้อ “ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 4” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและอุตสาหกรรม โดยนายวิรุณ  เล้าพรพิชยาวัฒน์ กำกับดูแลกลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  นางสาวปณัฐดา  ปานเพ็ชร นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติงานจริง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี