อบรม การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกฯ (29-31 พฤษภาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด”  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม  โดยนายเจษฎา  วงศาโรจน์  นักมาตรวิทยาชำนาญการ และนายศมน  เพี้ยงบางยาง นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว  ฝ่ายมาตรวิทยามิติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบเทียบไมโครมิเตอร์ และเวอร์เนียคาร์ลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก  สามารถใช้งานและบำรุงรักษาเกจบล็อก  รวมทั้งสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี