หารือหลักสูตรสมรรถนะมาตรวิทยา มจพ. (12 มิถุนายน 2562)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมล้าพระนครเหนือ  ในโอกาสขอหารือหลักสูตรสมรรถนะมาตรวิทยา การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่ นักศึกษา ของ มพจ. ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี