มทร. ศรีวิชัย เยี่ยมชม มว. (13 มิถุนายน 2562)

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  ห้องปฏิบัติการแรงของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนการผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง  และได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของประเทศ  ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี