มว. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 (27 มิถุนายน 2562)

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมวิชาการที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) ครั้งที่ 6”  ภายใต้แนวคิด “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย” พร้อมแสดงปาฐกถาเรื่อง “Silver Society กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร จาก 18 องค์กรสมาชิก ที่มีพันธกิจแตกต่างกันในด้านต่างๆ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ ด้านกองทุน (กลุ่มด้านเศรษฐกิจ) และด้านสังคมและการศึกษา เข้าร่วมงาน ได้แก่ 1.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) 3.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 6. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 7.สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ (สปสช.) 8. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 9. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) 10. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 12. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 13. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 14.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 15. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 16. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 17. สถาบันอนุญาโตตุลาการ 18.สำนักงานกองทุนยุติธรรม โดยผู้แทนจากทั้ง 18 หน่วยงานได้มีโอกาสร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทิศทางการขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคตที่กำลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัย ซึ่งในการสัมมนาจะกล่าวถึงแนวคิดเพื่อการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ การจัดการกับ 9 โรคสำคัญของผู้สูงอายุนวัตกรรมด้านทันตกรรม ด้านกระดูกและด้านระบบหัวใจ การสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการนำนวัตกรรมสู่ผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในการนี้ นายรภัทร  โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง มว. และผู้แทนพนักงาน มว.เข้าร่วมพิธีเปิดงานและรับฟังการบรรยาย นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีบูธแสดงนิทรรศการซึ่งสถาบันได้ร่วมนำเสนอผลงานในกลุ่มการจัดการกับ 9 โรคสำคัญของผู้สูงอายุ ที่ได้นำเสนอโครงการ เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือและวิธีการทวนสอบเครื่องวัดความดันโลหิตและการผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองคอเลสเตอรอลรวมในตัวอย่างซีรั่มแช่เยือกแข็ง ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในการวินิจฉัยและรักษาโรคในผู้สูงอายุ อาทิ โรคความดันโลหิตสูงและไขมันและคอเลสเตอรอลสูงต่อไป  ณ  ห้องประชุมวายุภักษ์5,6 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ