การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ 4” (24-28 มิถุนายน 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง (ทปว.มทร.) และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ 4” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังยกระดับความรู้ความสามารถให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะให้สามารถถ่ายทอดไปสู่นักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จ. ระยอง