การไฟฟ้าเยี่ยมชม มว. (5 กรกฎาคม 2562)

ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับนายชุมพล  เวียงแสง หัวหน้ากองมาตรวัดพลังขายซื้อขาย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน (อรค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad : TNB) ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกำลังไฟฟ้า  ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี