JETRO / JEMIMA หารือ มว. (9 กรกฎาคม 2562)

ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี  หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ Mr. Kenji Yamaguchi, Director of JETRO Bangkok และ Mr. Naofumi Demizu, Chairman, Environmental Measurement Committee, Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers’ Association : JEMIMA และทีม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และรับทราบภาระ หน้าที่ รวมทั้งบริการของสถาบัน  โดยเฉพาะการวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี