รับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก (10 กรกฏาคม 2562)

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบกับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก  จึงถือว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย ครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  ในการนี้ นายทศพร  เอียดคง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง  พร้อมด้วยพนักงาน มว. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระเทพวิสุทธดิลก วัดสามพระยา ด้วย ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ