โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา

ข้อมูล: พลวัฒน์ จำปาเรือง, ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com